Wat wij geloven

De Hervormde Wijkgemeente Krispijn bestaat door en voor de levende God, Vader van Jezus Christus. We dienen Jezus Christus die door Zijn dood en opstandig vergeving, verzoening en nieuw leven heeft gebracht. Dat doet Hij nog dagelijks door Zijn Geest die ons inspireert om te leven als Zijn volgelingen. In onze persoonlijke levens, tijdens de zondagse diensten en onze doordeweekse samenkomsten putten we dagelijks uit de Bijbel, de bron die God aan ons heeft gegeven. Gods Woord is onze leidraad en bron van wijsheid, troost en bemoediging.

In onze gemeente staan begrippen als bekering, groeien in geloof en een persoonlijke relatie met God centraal. Dat is een dagelijkse zoektocht. We weten dat met de opstanding van Jezus het nieuwe koninkrijk is doorgebroken, maar het is lang niet altijd eenvoudig dat in ons dagelijkse leven zichtbaar te maken. We willen elkaar hierin bemoedigen, stimuleren en bij God brengen in gebed. We weten dat we elkaar nodig hebben om samen ons geloof vorm te geven. Samen zijn we volgelingen van Jezus Christus. Net als trekvogels mogen we elkaar leiden en volgen en elkaar opwaartse kracht geven.

We zijn een hechte gemeenschap waarin we elkaar bij naam kennen, met persoonlijke banden en vriendschappen. Hierdoor is er veel openheid om met elkaar het leven te delen in voor- en tegenspoed. We zien elkaar niet alleen op zondag, maar de meeste gemeenteleden zijn ook betrokken in de kringen. Daarnaast ontmoeten veel gemeenteleden elkaar ook in het dagelijks leven. We kunnen sterk van elkaar genieten en samen in de mooie dingen nu al iets proeven van het koninkrijk dat eraan komt.

Door de groei van de afgelopen jaren is onze wijkgemeente divers qua kerkelijke achtergronden maar met elkaar zijn we kinderen van één Vader. Eenheid vinden we heel erg belangrijk. Hierbij zijn wij ervan overtuigd dat we niet overal hetzelfde over hoeven te denken. Belangrijker is het om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar hierdoor aan te scherpen.

We hechten erg aan ons missionaire karakter. We willen er zijn voor de mensen in onze wijk Krispijn. We geloven dat, net als in Jeremia 29, God ons opdraagt om de vrede te zoeken voor de stad. De meeste van onze gemeenteleden wonen in de wijk. Onze kinderen gaan er naar school, we kennen onze buren en we zijn betrokken bij projecten in de wijk. Als leden van de wijkgemeente Krispijn willen we Gods liefde uitstralen naar de wijk. Zoals Gideon met een klein groepje mannen op een ongebruikelijke manier de overwinning kreeg en zoals Jezus met slechts vijf broden en twee vissen duizenden mensen kon voeden, zo bidden wij dat God ons wil toerusten voor Zijn werk. We voelen ons ook nauw verbonden met het werk in Gods koninkrijk ver buiten de grenzen van Dordrecht en Nederland. We leven mee met het werk en leven van gemeenteleden die vanuit onze wijkgemeente zijn uitgezonden naar andere landen.

We zijn een van de vijf wijkgemeenten van Hervormd Dordrecht. Onze gemeente is geworteld in de protestantse geloofstraditie en heeft een evangelisch profiel. We zijn verbonden met het Evangelisch Werkverband; een organisatie binnen de PKN die zich inzet voor nieuwe werkvormen en pioniersgemeenten. We zijn een kleine gemeente. Gemiddeld tref je op een zondag zo'n 60 mensen aan. De samenstelling van de gemeente is divers, al zijn er wel relatief veel jonge mensen en kinderen.

Door onze kleine omvang komt er veel werk op relatief weinig schouders. Daarom proberen we met elkaar creatief te zijn, zodat we taken behapbaar houden en we elkaar en onszelf geen juk opleggen, zoals Paulus ons in Galaten 5 opdraagt. Er is veel ruimte voor eigen initiatief. We merken dat dit heel verrijkend is. Mensen voelen zich vrij om iets van henzelf in te brengen. Met elkaar mogen we zo ook een stukje van Christus in elkaar zien.

Omvang van de gemeente
We zijn een gemeente van ongeveer zestig mensen, de betrokkenheid in onze gemeente is groot. Meer dan de helft van de mensen zet zich op een of andere manier in voor de gemeente. De meeste leden wonen in de wijk Krispijn zelf of net buiten de wijk. Overigens hebben we als vele andere hervormde gemeenten ook te maken met zogenaamde 'kaartenbakleden'. Deze mensen zijn wel ingeschreven bij de kerk, maar zijn niet betrokken bij de diensten of andere activiteiten. We laten hen hier verder buiten beschouwing, maar zij zorgen er wel voor dat we op papier meer dan 200 leden hebben. Veel jonge gezinnen zijn lid van onze wijkgemeente, hierdoor mogen wij ons verheugen in een natuurlijke groei.

Verder hoort ook ouderencentrum de 'Klockelaer' tot het gebied waarin de gemeente werkzaam is. Bovendien hebben we te maken met een belangrijke groep mensen die we niet op zondagochtend in onze eigen diensten zien, maar die wel op zondagmiddag de door ons georganiseerde buurtlunches bezoeken.

Visie op mens- en gemeente-zijn
In Genesis lezen we hoe God de wereld schept, met daarop de mens als een tussenwezen dat God in de wereld vertegenwoordigt, en de wereld naar God terug weerspiegelt. Met de zondeval is veel kapot gemaakt, maar door het werk van Jezus wordt de mens geroepen tot datgene waartoe hij altijd al bestemd was (Openbaring 22:3-5). En dat waarvoor hij gemaakt is, kan worden samengevat als: delen in Gods heerlijkheid.

We zijn geroepen om echte, beelddragende, God-weerspiegelende mensen te zijn. Dat brengen we op vele duizenden manieren in praktijk, met name in de liefde voor God, passie voor gerechtigheid en het verlangen om schoonheid te creëren en toe te juichen (Fil. 4:8).

Met Jezus’ komst als Messias is het koninkrijk dat God wil vestigen aangebroken, maar nog geen volledige werkelijkheid. Als christenen wereldwijd zijn we met elkaar een tempel van levende stenen, met Jezus als hoeksteen (1 Petrus 2:5,9). We mogen met elkaar oefenen in het leven naar Zijn wil voor het moment dat het koninkrijk volledig doorbreekt. Gods koninkrijk wordt nu vooral zichtbaar in zijn gemeente, tenminste wanneer zijn gemeente de weg gaat die Hij ons wees. Straks zal zijn koninkrijk zichtbaar worden in alles en iedereen.

In Colossenzen 1:9-13 schrijft Paulus over de kern van gemeente-zijn. Hij schrijft: “dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.” In de praktijk is dit keihard werken en zeker geen groot succesverhaal. Jezus zei niet: Ik aanvaard je zoals je bent, dus nu kun je rustig doen wat van nature in je opkomt. Hij zei: Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen (Marcus 8:34). Hij had het over het verliezen van je leven om het te winnen. Waar wordt het nieuwe leven vooral zichtbaar? Wanneer de Geest van Jezus de Messias komt om in zowel de individuele als de gezamenlijke gelovigen te wonen. We zullen het zien in de vrucht van de Geest en in groei van de drie gaven geloof, hoop en liefde. Geloof in God en Zijn handelen in Jezus, hoop op Gods toekomst en liefde naar zowel God als de naaste (1 Korinthe 13).

Droom voor de gemeente
Met Jezus’ opstanding is het verbond met Israël tot vervulling gekomen, en het door Jezus beloofde Koninkrijk begonnen. Met elkaar zijn we onderdeel van dat al meer dan tweeduizend jaar oude Koninkrijk, maar nog steeds zijn we zoekende naar wat het Koninkrijk nu precies betekent voor vandaag en morgen. Hoe mag dit vorm krijgen in onze gemeente?

In het proces om te komen tot de droom voor onze gemeente is veel input gegeven. Als gemeente hebben we met elkaar bouwstenen verzameld. Verschillende gemeenteleden hebben ons persoonlijk input gegeven. Dan zijn er nog de verschillende gebedsmomenten geweest waaruit punten naar voren kwamen. Verschillende Bijbelgedeelte leken opeens heel letterlijk over onze gemeente te gaan. We hebben de input bekeken en gezocht naar lijnen die overeenkwamen. Hieruit hebben we drie speerpunten geformuleerd waar we de komende jaren mee aan de slag willen:

1. Meer van God verwachten
We geloven in een God die wonderen doet. Zoals Gideon een leger versloeg met een kleine groep ongewapende mannen, zoals Jezus een grote groep mensen te eten geeft met slechts vijf broden en twee vissen en zoals we in de Bijbel vele getuigenissen hebben van genezing en opwekking. Dat God door wonderen doorbreekt in deze wereld is niet alleen van het verleden, maar ook van heden. God wil zijn kracht laten zien vandaag. Met Pinksteren is de Heilige Geest gekomen over iedere christen en dat betekent dat we allemaal geroepen zijn om ons door Hem te laten leiden. Dit betekent dat we ons in gebed uit willen strekken naar gebedsverhoring en kracht.

2. Goed leven in de praktijk brengen
De wereld biedt ons een overvol programma van dingen die op zichzelf goed en logisch kunnen lijken, maar die ons tot slaven kunnen maken. We kunnen slaaf worden van onze carrière, van drukte, van de verwachtingen van anderen of van onszelf. God zet daar een totaal nieuwe manier van leven tegenover waardoor we meer mens worden en niet langer slaaf van de wereld. Wat we in Handelingen 2 lezen willen we in onze gemeente voorzetten. We willen met elkaar iets van Gods koninkrijk proeven. We willen onze levens meer met elkaar verstrengelen zodat we elkaar beter leren kennen en we zo elkaar kunnen stimuleren op die nieuwe manier te leven.

3. Van organisatie naar huisgezin
De kerk waarin we zitten komt vanuit een situatie waarin we vooral kijken of de dingen goed geregeld zijn. Dingen die belangrijk zijn worden gevangen in activiteiten. Voor activiteiten zoeken we mensen die ze kunnen organiseren en zo krijgen we een allerlei vacatures. Als gemeentelid kijk je vervolgens welke vacature bij je past. We erkennen de waarde van een goede organisatie, toch willen we hier verandering in aanbrengen.

In plaats van alle taken in de gemeente te formaliseren als opdracht, ziet ieder waar behoefte aan is en neemt ieder zijn verantwoordelijkheid. Net als in een huishouden, waar we ook de huishoudelijke taken niet inroosteren maar vanzelfsprekend oppakken. We moedigen elkaar hierin aan, inspireren elkaar, leren van elkaar en corrigeren elkaar om te groeien in deze wijze van gemeentezijn.

Meer informatie kunt u vinden in ons beleidsplan.

Wat we doen
Als leden van de gemeente ontmoeten we elkaar op zondagmorgen en op andere momenten om de God die ons maakte en verloste te prijzen en danken en om toegerust te worden voor onze dienst in de wereld om ons heen. We organiseren activiteiten voor onze kinderen om hen het geloof door te geven en voor te leven. We leven mee met mensen die uitgezonden zijn naar het buitenland met onze gaven en gebeden. En we begeven ons buiten het kerkgebouw om in Krispijn datgene wat we zelf ontvingen te delen met anderen. Lees daar meer over in ''Onze Projecten''.